Skip to main content

Dansk Regionsdirektør (Danish Regional Manager)

Fisher Investments Luxembourg Denmark

Overview

Hvis du ønsker at søge denne stilling, bedes du sende din ansøgning sammen med dit CV på engelsk.

Stillingen:

Som regionschef hos Fisher Investments er det din opgave at kontakte de mulige velhavende kundeemner, som vi giver dig, og indgå aftaler om fysiske møder. Du mødes med potentielle kunder med henblik på at tiltrække nye kunder og aktiver til selskabet. Denne stilling kræver stærk initiativrigdom og stort engagement i at etablere kundekontakt (men ingen uanmodede opkald) og give direkte rådgivende salg med henblik på at få en ny kunde ombord. Du vil modtage støtte fra dedikerede porteføljeforvaltnings- og kundeserviceteams, som er ansvarlige for overførsel og fastholdelse af kunderelationer.

De daglige opgaver:

 • Arbejde hjemmefra som selvstændig leverandør (sælger) og alene fokusere på erhvervelse af kunder (ingen administrative opgaver eller eftersalgsaktiviteter).
 • Sælge formueforvaltningsydelser til velhavende privatpersoner.
 • Fokusere på at tiltrække nye kunder med likvide aktiver på mere end 3.275.000 kr.
 • Modtage støtte fra vores afdelinger og have en konstant tilgang af kundeemner, som genereres af Fisher og på baggrund af promovering af markedsføringsmateriale.
 • Få godt indblik i Fisher Investments’ markedsfilosofi, som understøttes af kurser lige fra kurser om kapitalmarkeder til salgstræning.
 • Referere direkte til den administrerende direktør.

Dine kvalifikationer:

 • Konsekvent og kvantificerbar individuel salgssucces hos aktiemarkedsinvestorer.
 • Mindst 5 års erfaring med succes inden for salg til velhavende privatpersoner.
 • Kvantificerbare, gode resultater med at indgå aftaler med nye investorer.

Egenskaber hos de øverste sælgere:

 • Engageret tilgang til at definere og nå mål: “Penge er et mål for succes”.
 • Tager afvejede risici, er villig til at vinde og tabe.
 • Optimistisk tilgang til dit arbejde. Betragter fejl som mulighed for forbedring og for at finde nye løsninger.
 • Indstillet på at holde et højt aktivitetsniveau, som opretholdes under modgang.
 • Evne til at kommunikere med en bred vifte af forskellige målgrupper på grund af dynamiske sociale kompetencer.
 • Højt etisk og fagligt niveau.

Hvorfor Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:

Den globale Fisher-organisation har gjort det til en mærkesag at sætte kunderne først. Vi tilbyder derfor enestående service og tager en skræddersyet tilgang til investering. Du kan være forvisset om, at Fisher Investments og Fisher Investments Luxembourg, Sàrl afspejler vores kunders prioriteter ved at bruge en simpel og transparent gebyrstruktur og anerkendte europæiske depotbanker. Vi er stolte af at kunne tilbyde:

 • En yderst lukrativ lønpakke med ubegrænset indtægtsmulighed.
 • Service i verdensklasse med en kundefastholdelsesprocent på 99 %.
 • Transparent gebyrstruktur, der skaber overensstemmelse mellem selskabets interesser og kundens prioriteter.
 • Uddelegering af ansvar så du kan bruge al din tid på salg.
 • Mulighed for at arbejde hjemmefra på fuld tid.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, SÀRL ER EN ARBEJDSGIVER, DER GIVER LIGE MULIGHEDER FOR ALLE MEDARBEJDERE.


The Opportunity:

As a Regional Sales Manager with Fisher Investments, you will call high-net-worth leads we provide, qualifying and scheduling face-to-face appointments. You will meet with prospective clients with the goal of gathering new clients and assets for our firm. This position is highly entrepreneurial and involves extensive calling (although no cold-calling) and direct consultative selling to close business. You will be supported by dedicated portfolio management and client service groups who manage the transition and retention of client relationships.

The Day-to-Day:

 • Work from your home as an independent contractor (tied agent) and focus totally on acquisition (no administrative or after-sale activities)
 • Sell to high net worth individuals
 • Focus on bringing on new private clients with liquid assets of more than 3,275,000 DKK
 • Receive support from our teams and have a constant flow of leads generated by Fisher and marketing materials
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales training
 • Report directly to the Managing Director

Your Qualifications:

 • Consistent and quantifiable individual sales success with stock market investors
 • 5+ years of success selling to high net worth individuals
 • Quantifiable track record in closing new investor business

Traits of top salespeople:

 • Motivated mindset to set and reach goals: "money is a measure of success"
 • Calculated risk-taker; willing to win-some, lose some
 • Optimistic outlook; see failures as opportunities to improve and find solutions
 • High activity orientation and persistent through setbacks
 • Ability to connect with a wide array of audiences through dynamic interpersonal skills
 • Highly ethical and professional

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians. We pride ourselves on our:

 • Highly lucrative compensation structure with uncapped earning potential
 • First class service with a 99% client retention rate
 • Transparent fee structure that aligns firm interests with client priorities
 • Separation of job responsibilities so you can dedicate 100% of your time to sales
 • Full-time work from home opportunity

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

#LI-Remote