Skip to main content

Dansk Client Service Associate (CSA) (Danish Client Service Associate)

Fisher Investments UK London, United Kingdom

Overview

Hvis du ønsker at søge denne stilling, bedes du sende din ansøgning sammen med dit CV på engelsk.

Stillingen:

Som dansk Client Service Associate bliver du en del af et dynamisk miljø, hvor du beskæftiger dig med at håndtere daglige opgaver hos en af verdens førende formueforvaltere. Du opfordres til at stille spørgsmål, forbedre processer og komme med forslag til nye processer. Evalueringen af vores medarbejderes indsats er baseret på meritokrati, og vi investerer i medarbejderudvikling for på den måde at skabe fremskridt og vækst i virksomheden.

Jo større værdi, man kan tilføre virksomheden, jo hurtigere vil man have kurs mod nye muligheder. Sådan har vores øverste ledelse banet sig vej til toppen. Det tror vi derfor også på, at du kan. Faktisk håber vi, at du vil blive forfremmet inden for en periode på 2 år eller mere (det lykkes ofte for succesfulde medarbejdere).

De daglige opgaver:

I denne stilling er der ikke to dage, der er ens! Forvent en dynamisk hverdag, hvor du vil samarbejde med salgsrepræsentanter, investeringskonsulenter og mange andre kolleger i organisationen. Du vil:

 • Have direkte kontakt med de største banker (som er depotbanker) med henblik på at assistere med administrative og operationelle opgaver.
 • Opnå eksponering mod andre virksomheder i de europæiske lande.
 • Hjælpe investeringskonsulenterne med at styrke deres kunderelationer ved at samarbejde med eksisterende kunder i relation til besvarelse af operationelle forespørgsler.
 • Bidrage til at udarbejde rapporter på baggrund af potentielle kunders aktuelle situation.
 • Fungere som direkte kontaktperson eller ekspert inden for forskellige emneområder for derved at udvikle dine kompetencer, når først du påtager dig et større ansvar.
 • Rapportere til din teamleder, som vil støtte dig i din oplæring og i din faglige udvikling på arbejdspladsen.

Dine kvalifikationer:

 • En universitetsuddannelse eller en kombination af uddannelse og relevant erfaring (finans/økonomi/erhverv er et plus).
 • Du behersker dansk og engelsk på modersmålsniveau/flydende.
 • Du er i stand til at skabe en stor kontaktflade via telefon eller e-mail med særlig fokus på kundeservice.
 • Har gode samarbejdsevner og fungerer godt i et team.
 • Er indstillet på at opretholde et højt kvalitetsniveau i dit arbejde og samtidig overholde tidsfristerne.

Hvorfor Fisher Investments Europe?

Den globale Fisher-organisation har gjort det til en mærkesag at sætte kunderne først. Vi tilbyder derfor enestående service og tager en skræddersyet tilgang til investering. Du kan være forvisset om, at vi i vores bestræbelser på at varetage vores kunders bedste interesser, bruger en simpel og transparent gebyrstruktur og anerkendte europæiske depotbanker.

Det er medarbejderne, der gør det muligt at opfylde Fisher-koncernens formål, og for at hjælpe vores medarbejdere med at opfylde deres langsigtede mål tilbyder vi en række personalegoder, herunder:

 • 100 % dækning af omkostningerne til supplerende medicinske behandlinger og tandlægebehandlinger for dig og dine kvalificerede pårørende*.
 • 28 feriedage om året, som stiger til 30 dage efter 5 års ansættelse, og mulighed for at tilkøbe yderligere 3 dage.
 • Årlig helbredsundersøgelse for dig og dine kvalificerede pårørende*.
 • Selskabet giver et pensionsbidrag på 9 % og et yderligere bidrag, der afstemmes i forhold til medarbejderens eget pensionsbidrag, på op til 5 %.
 • To pensionsordninger at vælge imellem.
 • Et månedligt tilskud* til en fitnessordning og en cykelfremme-ordning.
 • Et rentefrit lån til et rejsekort tilbydes efter 6 måneders ansættelse**.
 • Frivillig rejseforsikring (erhverv og fritid), herunder forsikring, der dækker vintersport.
 • To sundhedsordninger (gratis, fortrolig og tilgængelig 24/7).
 • Udvidet løn under barsel efter 12 måneders ubrudt ansættelse.
 • Et arbejdsmiljø, der præges af samarbejde og løbende kompetenceudvikling, støtte i udviklingen og begivenheder for at takke medarbejderne.

Vi er meget stolte af vores inkluderende kultur. Vi værdsætter de forskelligartede perspektiver og unikke kompetencer, du bidrager med til teamet – vi lærer alle af det. Succes hos Fisher Investments bygger på resultater, samarbejdsevner og en vilje til at udrette noget stort – så hvis du er parat til det, så er vi parate til dig! Send din ansøgning i dag for at blive en del af et miljø, hvor du kan gøre en forskel i menneskers liv ved at forbedre investeringsuniverset.

FISHER INVESTMENTS EUROPE ER EN ARBEJDSGIVER, DER GIVER LIGE MULIGHEDER FOR ALLE MEDARBEJDERE.

*Medarbejdere er ansvarlige for al skat på naturalydelser som klassificeret af de britiske skattemyndigheder (HMRC).

**Kun tilgængelig for almindelige fuldtidsansatte medarbejdere med en ansættelseskontrakt på mindst 12 måneder


The Opportunity:

As a Danish Client Service Investment Associate, you will be a part of an energetic environment managing daily tasks at one of the world's preeminent private money managers. You are encouraged to ask questions, improve processes, and propose fresh solutions. We base your evaluation performance on meritocracy and invest in employee development to help progression and growth within the firm.

The more value you can add, the quicker you will be on your way to earning more advanced opportunities. That is how our top executives got there, and we think you can do it too. In fact, we hope you will promote to your next role within 2 or more years (a typical outcome for successful employees).

The Day-to-Day:

Every day in this role is different! Expect a dynamic day where you will liaise Sale Representatives, Investment Counsellors, and many other parties. You will:

 • Partner directly with top banks (who are our custodians) to assist with administrative and operational tasks
 • Gain exposure to other European countries' businesses
 • Help Investment Counsellors with relationship management by working with existing clients on operational inquiries
 • Help produce reports based on the current situation of prospective clients
 • Be a direct contact or expert in multiple subjects to develop your skills once you assume more responsibility
 • Report to your client Service Team Leader who will aid in your on-the-job training and professional development

Your Qualifications:

 • A university degree or equivalent combination of education and experience (Finance/Economics/Business is a plus)
 • Native/Fluent Danish and English skills
 • You can connect with a wide array of audiences by phone and email with a focus on client service
 • Work well in a collaborative, team-oriented setting
 • Commitment to maintain quality of work while sticking to a timeline

Why Fisher Investments Europe

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that we align with our clients' best interests by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the supplemental medical and dental premiums for you and your qualified dependents*
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after 5 years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • Annual Health Screening for you and your qualified dependents*
 • 9% company pension contribution with an additional company match up to 5%
 • Two Pension Contributions methods to choose from
 • Monthly gym subsidy* and Cyclescheme programme
 • Interest-free season ticket loan available for purchase upon six months of employment**
 • Voluntary worldwide business and leisure travel insurance, including winter sports
 • Two Wellness Programmes (free, confidential and available 24/7)
 • Enhanced maternity pay subject to 12-months continuous service
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS EUROPE IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as classed by the HMRC

**Available only to regular full-time employees with at least a 12-month contract