Skip to main content

Marketing Associate – Danmark (Marketing Associate - Denmark)

Fisher Investments UK London, United Kingdom

Overview

Er du velformuleret både på skrift og verbalt? Har du forstand på medielandskabet i Danmark? Hvis du leder efter muligheder for at udvikle dig personligt og fagligt, er stillingen som dansk Marketing Associate måske lige muligheden for dig!

Stillingen:

Vores globale marketingafdeling leder efter en dansk Marketing Associate med fokus på de nordiske markeder til vores kontor i London. Du rapporterer direkte til vores Associate Vice-President of Marketing og arbejder sammen med andre internationale marketingmedarbejdere samt en række interne afdelinger og eksterne bureauer. Som dansk Marketing Associate står du for daglige driftsopgaver, herunder at foretage og føre tilsyn med marketingkampagner og performance.

De daglige opgaver:

 • Support af vores Associate Vice President og Nordic Marketing Manager i udviklingen og gennemførelsen af marketingkampagner på både digitale og traditionelle marketingkanaler med henblik på at nå alle vigtige mål, herunder mål angående oparbejdelse af leads, kvalitet og omkostninger.
 • Samarbejde med vores International Digital Media-team i den daglige identifikation, analyse og optimering af kampagner baseret på data.
 • Foretage analyser af konkurrenter og markeder for dermed at sikre, at de lokale og politiske tendenser inkorporeres i marketingkampagner, samt evaluering af nye muligheder.
 • Fokus på og support af alle driftsbehov på det danske marked.
 • Forvaltning af risiko for skade på vores omdømme ved at følge etablerede politikker og procedurer (P&Ps) samt krav i persondataforordningen.
 • Samarbejde med øvrige teams for at sikre kreative aktivers tilgængelighed.
 • Forvaltning af daglige henvendelser fra potentielle klienter samt af administrative opgaver.

Dine kvalifikationer:

 • Mindst et års digital marketingerfaring, helst inden for performance marketing.
 • Universitetsgrad eller tilsvarende kombination af uddannelse/erfaring.
 • Flydende dansk og engelsk, norsk og svensk.
 • Erfaring med analyse af kampagne-performance.
 • Lokal viden om medielandskabet i Norden.

Hvorfor Fisher Investments Europe?

Den globale Fisher-organisation har gjort det til en mærkesag at sætte kunderne først. Vi tilbyder derfor enestående service og tager en skræddersyet tilgang til investering. Du kan være forvisset om, at vi i vores bestræbelser på at varetage vores kunders bedste interesser, bruger en simpel og transparent gebyrstruktur og anerkendte europæiske depotbanker.

Det er medarbejderne, der gør det muligt at opfylde Fisher-koncernens formål, og for at hjælpe vores medarbejdere med at opfylde deres langsigtede mål tilbyder vi en række personalegoder, herunder:

 • 100 % dækning af omkostningerne til supplerende medicinske behandlinger og tandlægebehandlinger for dig og dine kvalificerede pårørende*.
 • 28 feriedage om året, som stiger til 30 dage efter 5 års ansættelse, og mulighed for at tilkøbe yderligere 3 dage.
 • Årlig helbredsundersøgelse for dig og dine kvalificerede pårørende*.
 • Selskabet giver et pensionsbidrag på 9 % og et yderligere bidrag, der afstemmes i forhold til medarbejderens eget pensionsbidrag, på op til 5 %.
 • To pensionsordninger at vælge imellem.
 • Et månedligt tilskud* til en fitnessordning og en cykelfremme-ordning.
 • Et rentefrit lån til et rejsekort tilbydes efter 6 måneders ansættelse**.
 • Frivillig rejseforsikring (erhverv og fritid), herunder forsikring, der dækker vintersport.
 • To sundhedsordninger (gratis, fortrolig og tilgængelig 24/7).
 • Udvidet løn under barsel efter 12 måneders ubrudt ansættelse.
 • Et arbejdsmiljø, der præges af samarbejde og løbende kompetenceudvikling, støtte i udviklingen og begivenheder for at takke medarbejderne.

Vi er meget stolte af vores inkluderende kultur. Vi værdsætter de forskelligartede perspektiver og unikke kompetencer, du bidrager med til teamet – vi lærer alle af det. Succes hos Fisher Investments bygger på resultater, samarbejdsevner og en vilje til at udrette noget stort – så hvis du er parat til det, så er vi parate til dig! Send din ansøgning i dag for at blive en del af et miljø, hvor du kan gøre en forskel i menneskers liv ved at forbedre investeringsuniverset.

FISHER INVESTMENTS EUROPE ER EN ARBEJDSGIVER, DER GIVER LIGE MULIGHEDER FOR ALLE MEDARBEJDERE

*Medarbejdere er ansvarlige for al skat på naturalydelser som klassificeret af de britiske skattemyndigheder (HMRC)

**Kun tilgængelig for almindelige fuldtidsansatte medarbejdere med en ansættelseskontrakt på mindst 12 måneder


Are you fluent in Danish? Do you understand the Nordic media landscape? If you are looking for opportunities for personal and professional development, the Danish Marketing Associate may be just the right opportunity for you!

The Opportunity:

Our Global Marketing Department is looking for a Danish Marketing Associate focused on the Nordic markets to join our team in London. Reporting directly to the Associate Vice-President of Marketing, you will work with other international marketers in addition to a variety of internal departments and outside agencies. As a Danish Marketing Associate, you will manage daily operational tasks, including executing and monitoring marketing campaigns and performance.

The Day-to-Day:

 • Support the Associate Vice President and Nordic Marketing Manager to develop and execute marketing campaigns in both Digital and Traditional marketing channels to achieve all essential metric goals, including lead generation volume, quality, and cost targets
 • Work with the International Digital Media Team to localise, analyse and optimise campaigns daily by using data
 • Conduct competitor and market research to ensure local social and political trends are incorporated into marketing campaigns and evaluate new opportunities
 • Focus and support all operational needs within the Danish market
 • Manage reputational risk by following established P&Ps and GDPR requirements
 • Collaborate with other teams to ensure availability creative assets
 • Manage daily enquiries from prospective clients and administrative tasks

Your Qualifications:

 • 1+ years digital marketing experience; preferably in performance marketing
 • University degree or equivalent combination of education/experience
 • Fluent in Danish and English; Norwegian and Swedish
 • Experience analysing campaign performance
 • Local knowledge of Nordic media landscapes

Why Fisher Investments Europe:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that we align with our clients' best interests by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the supplemental medical and dental premiums for you and your qualified dependents*
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after 5 years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • Annual Health Screening for you and your qualified dependents*
 • 9% company pension contribution with an additional company match up to 5%
 • Two Pension Contributions methods to choose from
 • Monthly gym subsidy* and Cyclescheme programme
 • Interest-free season ticket loan available for purchase upon six months of employment**
 • Voluntary worldwide business and leisure travel insurance, including winter sports
 • Two Wellness Programmes (free, confidential and available 24/7)
 • Enhanced maternity pay subject to 12-months continuous service
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS EUROPE IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as classed by the HMRC

**Available only to regular full-time employees with at least a 12-month contract