Skip to main content

Norsk kundebehandler (Norwegian Client Service Associate)

Fisher Investments UK London, United Kingdom

Overview

Hvis du er interessert i denne jobben, kan du legge inn en søknad med CV på engelsk.

Muligheter:

Som norsk kundebehandler vil du bli en del av et energisk arbeidsmiljø hvor du utfører daglige oppgaver hos en av verdens fremste private kapitalforvaltere. Du oppfordres til å stille spørsmål, forbedre våre prosesser, og foreslå nye løsninger. Medarbeidersamtalen er basert på et prestasjonssamfunn hvor vi investerer i medarbeiderutvikling for å støtte progresjon og vekst innad i firmaet.

Desto mer verdi du kan tilføye, desto raskere kan du rykke opp til nye muligheter. Dette er måten våre toppledere kom seg opp og fram, og vi tror at du kan klare det samme. Faktisk håper vi at du rykker opp til ny stilling innen 2 år eller mer (noe som er helt vanlig for fremgangsrike ansatte).

Jobbhverdagen:

Hver dag i denne stillingen er annerledes! Du kan forvente en dynamisk dag hvor du vil ha kontakt med salgsrepresentanter, investeringsrådgivere og mange andre parter. Du kommer til å:

 • Samarbeide direkte med de største bankene (som er våre depotmottakere) for å gi støtte til administrative og driftsrelaterte oppgaver
 • Eksponeres mot virksomheter i andre europeiske land
 • Hjelpe investeringsrådgivere med å pleie kundeforhold ved å samarbeide med eksisterende kunder om driftsrelaterte spørsmål
 • Bidra til å lage rapporter om potensielle kunders nåværende status
 • Være førstekontakt eller ekspert på en rekke emner for å utvikle dine ferdigheter idet du påtar deg mer ansvar
 • Rapportere direkte til teamleder for kundetjenester som støtter deg i din opplæring på arbeidsplassen samt yrkesfaglige utvikling

Dine kvalifikasjoner:

 • Akademisk grad eller tilsvarende kombinasjon av utdanning og erfaring (finans/samfunnsøkonomi/bedriftsøkonomi er et pluss)
 • Språkferdigheter i norsk og engelsk på nivå med morsmålsbruker eller flytende
 • Du kan oppnå kontakt med mange forskjellige målgrupper via telefon og e-post med fokus på kundeservice
 • Jobber godt i samarbeidende og gruppeorienterte omgivelser
 • Står for kvalitet i arbeid samtidig som at tidsfrister overholdes

Hvorfor Fisher Investments Europe:

Fisher globalt utmerker seg ved å sette kunden først, yte service i verdensklassen samt ha en personlig tilnærming til investering. Du kan føle deg trygg på at vi stiller oss på kundens side ved å bruke en enkel og transparent gebyrstruktur samt anerkjente europeiske depotmottakere.

Det er folket som gjør formålet med Fisher mulig, og for å hjelpe våre ansatte med å nå sine langsiktige mål, tilbyr vi en rekke fordeler, blant annet:

 • 100 prosent dekning av tilleggspremier for lege- og tannhelsetjenester for deg og dine kvalifiserte familiemedlemmer*
 • 28 dager årlig permisjon, som øker til 30 dager etter fem års tjeneste, med mulighet til å kjøpe opptil tre ekstra dager
 • Årlig helseundersøkelse for deg og dine kvalifiserte familiemedlemmer*
 • Ni prosent pensjonsinnskudd med et ekstra bidrag på opptil fem prosent tilsvarende det du sparer selv
 • To metoder for pensjonsinnskudd å velge mellom
 • Månedlig støtte til treningsavgift* og et sykle til jobben-program
 • Rentefritt lån av sesongbilletter tilgjengelig for kjøp etter du har vært ansatt i seks måneder**
 • Frivillig reiseforsikring som gjelder for jobb- og privatreiser verden rundt, inkludert vintersportsaktiviteter
 • To velværeprogrammer (gratis, konfidensielt og tilgjengelig hele døgnet)
 • Utvidede fødselspenger etter 12 måneders sammenhengende tjeneste
 • Et samarbeidende arbeidsmiljø som driver med kontinuerlig opplæring, gir utdanningsstøtte og har arrangementer hvor ansatte mottar anerkjennelse

Vi er stolte av vår inkluderende kultur. Vi verdsetter de forskjellige perspektivene og unike ferdighetene du har med deg, fordi det gjør hele teamet bedre. Hvis du blir motivert av resultater, har en samarbeidende holdning og er fast bestemt på å nå langt, vil du lykkes hos Fisher Investments. Vi står klare til å ta imot deg! Legg inn din søknad i dag for å bli en del av et arbeidsmiljø hvor du utgjør en forskjell i livene til folk ved å forbedre investeringsuniverset.

FISHER INVESTMENTS EUROPE FREMMER LIKESTILLING I SIN VIRKSOMHET

*Ansatte er ansvarlige for skatteinnbetalinger i forbindelse med naturalytelser

**Kun tilgjengelig for faste fulltidsansatte med kontrakt som varer minst 12 måneder


The Opportunity:

As a Norwegian Client Service Associate, you will be a part of an energetic environment managing daily tasks at one of the world's preeminent private money managers. You are encouraged to ask questions, improve processes, and propose fresh solutions. We base your evaluation performance on meritocracy and invest in employee development to help progression and growth within the firm.

The more value you can add, the quicker you will be on your way to earning more advanced opportunities. That is how our top executives got there, and we think you can do it too. In fact, we hope you will promote to your next role within 2 or more years (a typical outcome for successful employees).

The Day-to-Day:

Every day in this role is different! Expect a dynamic day where you will liaise Sale Representatives, Investment Counsellors, and many other parties. You will:

 • Partner directly with top banks (who are our custodians) to assist with administrative and operational tasks
 • Gain exposure to other European countries' businesses
 • Help Investment Counsellors with relationship management by working with existing clients on operational inquiries
 • Help produce reports based on the current situation of prospective clients
 • Be a direct contact or expert in multiple subjects to develop your skills once you assume more responsibility
 • Report to your client Service Team Leader who will aid in your on-the-job training and professional development

Your Qualifications:

 • A university degree or equivalent combination of education and experience (Finance/Economics/Business is a plus)
 • Native/Fluent Norwegian and English skills
 • You can connect with a wide array of audiences by phone and email with a focus on client service
 • Work well in a collaborative, team-oriented setting
 • Commitment to maintain quality of work while sticking to a timeline

Why Fisher Investments Europe:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that we align with our clients' best interests by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the supplemental medical and dental premiums for you and your qualified dependents*
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after 5 years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • Annual Health Screening for you and your qualified dependents*
 • 9% company pension contribution with an additional company match up to 5%
 • Two Pension Contributions methods to choose from
 • Monthly gym subsidy* and Cyclescheme programme
 • Interest-free season ticket loan available for purchase upon six months of employment**
 • Voluntary worldwide business and leisure travel insurance, including winter sports
 • Two Wellness Programmes (free, confidential and available 24/7)
 • Enhanced maternity pay subject to 12-months continuous service
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS EUROPE IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as classed by the HMRC

**Available only to regular full-time employees with at least a 12-month contract