Skip to main content

Svensk Client Service Associate – basnivå (Swedish Client Service Associate - Entry Level)

Fisher Investments UK London, United Kingdom

Overview

Om du vill söka den här tjänsten, vänligen ansök med ett CV på engelska.

Dina möjligheter:

Som svensk Client Service Associate är du en del av ett energiskt team som hanterar dagliga ärenden hos en globalt framstående privatkapitalförvaltare. Vi uppmuntrar dig att ställa frågor, förbättra processer och föreslå nya lösningar. Vi utvärderar medarbetare baserat på deras meriter, och investerar i kompetensutveckling för att hjälpa medarbetare att växa och göra karriär inom företaget.

Ju mer värde du tillför, desto snabbare kan du gå vidare till mer avancerade möjligheter. Det är så våra högsta chefer kom dit de är i dag, och vi tror att du kan göra samma resa. Faktum är att vi hoppas att du avancerar till nästa roll inom företaget efter två eller fler år – det är helt normalt för framgångsrika medarbetare.

Arbetsdagen:

Ingen dag är den andra lik i den här rollen! Räkna med en dynamisk arbetsdag där du samarbetar med säljare, investeringsrådgivare och många andra. I din roll kommer du att

 • samarbeta direkt med ledande banker (som är våra förvaringsinstitut) för att bistå med administrativa och operativa arbetsuppgifter
 • få exponering mot verksamheten i andra europeiska länder
 • hjälpa investeringsrådgivare hantera kundrelationer genom att arbeta med ärenden som rör befintliga kunder
 • hjälpa till att ta fram rapporter baserat på presumtiva kunders rådande situation
 • vara direktkontakt för eller expert på flera olika områden för att utveckla din kompetens, när du vuxit i rollen och får mer ansvar
 • ha en teamchef som närmaste chef som guidar dig och hjälper dig att utveckla din kompetens

Dina kvalifikationer:

 • universitetsexamen eller motsvarande kombination av utbildning och erfarenhet (finans/nationalekonomi/företagsekonomi är ett plus)
 • svenska (flytande/modersmålsnivå) och engelska (flytande)
 • god kommunikation med en rad olika målgrupper via telefon och e-post, med fokus på kundservice
 • god förmåga att arbeta i en miljö med fokus på lagarbete
 • förmåga att leverera hög kvalitet inom utsatt tid

Varför Fisher Investments Europe?

Den globala Fisher-organisationen särskiljer sig genom att sätta kunderna först och att ge oöverträffad service med en personligt anpassad investeringsmetod. Du kommer att se att vi agerar i linje med kundernas intressen med hjälp av en enkel och transparent avgiftsstruktur och erkända europeiska förvaringsinstitut.

Det är medarbetarna som gör Fishers mål möjliga, och vi erbjuder en rad förmåner för att hjälpa våra medarbetare att nå sina långsiktiga mål. Här är några exempel:

 • 100 % täckning av premiekostnaderna för kompletterande läkarvård och tandvård för dig och dina kvalificerade familjemedlemmar*
 • 28 dagars semester om året, som ökar till 30 dagar efter fem års anställning, och möjlighet att köpa upp till tre extra semesterdagar
 • årlig hälsokontroll för dig och dina kvalificerade familjemedlemmar*
 • tjänstepension på 9 %, och företaget matchar extra inbetalningar på upp till 5 %
 • två metoder att välja mellan för pensionssparandet
 • månatlig gymsubvention* och Cyclescheme-program
 • räntefritt lån för säsongskort i kollektivtrafiken, tillgängligt efter 6 månaders anställning**
 • frivillig global reseförsäkring för affärs- och privatresor, inklusive vintersport
 • två hälsoprogram (kostnadsfria, konfidentiella och tillgängliga dygnet runt)
 • förstärkt moderskapspenning, tillgänglig efter 12 månaders kontinuerlig anställning
 • en arbetsmiljö som präglas av samarbete, med löpande kompetensutveckling, fortbildningsstöd och evenemang för att tacka medarbetarna

Vi är stolta över vår inkluderande kultur. Vi värdesätter de perspektiv och unika färdigheter som du bidrar med till teamet – vi blir alla bättre av det. Framgång hos Fisher Investments bygger på resultat, samarbetsförmåga och en vilja att åstadkomma stordåd – så om du är redo för det är vi redo för dig! Ansök i dag och bli en del av ett lag där du gör skillnad i människors liv genom att bygga en bättre investeringsvärld.

FISHER INVESTMENTS EUROPE TILLÄMPAR LIKA MÖJLIGHETER VID ANSTÄLLNING

*Anställda ansvarar för all skatt för naturaförmån i enlighet med det brittiska skatteverkets (HMRC) definitioner

**Endast tillgängligt för heltidsanställda med ett anställningsavtal på minst 12 månader


The Opportunity:

As a Swedish Client Service Associate, you will be a part of an energetic environment managing daily tasks at one of the world's preeminent private money managers. You are encouraged to ask questions, improve processes, and propose fresh solutions. We base your evaluation performance on meritocracy and invest in employee development to help progression and growth within the firm.

The more value you can add, the quicker you will be on your way to earning more advanced opportunities. That is how our top executives got there, and we think you can do it too. In fact, we hope you will promote to your next role within 2 or more years (a typical outcome for successful employees).

The Day-to-Day:

Every day in this role is different! Expect a dynamic day where you will liaise Sale Representatives, Investment Counsellors, and many other parties. You will:

 • Partner directly with top banks (who are our custodians) to assist with administrative and operational tasks
 • Gain exposure to other European countries' businesses
 • Help Investment Counsellors with relationship management by working with existing clients on operational inquiries
 • Help produce reports based on the current situation of prospective clients
 • Be a direct contact or expert in multiple subjects to develop your skills once you assume more responsibility
 • Report to your client Service Team Leader who will aid in your on-the-job training and professional development

Your Qualifications:

 • A university degree or equivalent combination of education and experience (Finance/Economics/Business is a plus)
 • Native/Fluent Swedish and English skills
 • You can connect with a wide array of audiences by phone and email with a focus on client service
 • Work well in a collaborative, team-oriented setting
 • Commitment to maintain quality of work while sticking to a timeline

Why Fisher Investments Europe

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that we align with our clients' best interests by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the supplemental medical and dental premiums for you and your qualified dependents*
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after 5 years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • Annual Health Screening for you and your qualified dependents*
 • 9% company pension contribution with an additional company match up to 5%
 • Two Pension Contributions methods to choose from
 • Monthly gym subsidy* and Cyclescheme programme
 • Interest-free season ticket loan available for purchase upon six months of employment**
 • Voluntary worldwide business and leisure travel insurance, including winter sports
 • Two Wellness Programmes (free, confidential and available 24/7)
 • Enhanced maternity pay subject to 12-months continuous service
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS EUROPE IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as classed by the HMRC

**Available only to regular full-time employees with at least a 12-month contract