Skip to main content

Dansk investeringskonsulent (Danish Investment Counsellor)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

Hvis du ønsker at søge denne stilling, bedes du sende din ansøgning sammen med dit CV på engelsk.

Er du interesseret i at arbejde for et fremragende globalt investeringsselskab, og er du parat til at tage det næste skridt på karrierestigen inden for finans? Kunne du tænke dig at blive ekspert i og få en karriere inden for rådgivning af kunder om finansielle markeder og investering? Ønsker du at fokusere på at skabe stærke kunderelationer og yde ekstraordinært god kundeservice?

Fisher Investments Europe er et europæisk datterselskab af Fisher Investments, som er et privatejet formueforvaltningsselskab, der yder professionelle, diskretionære porteføljeforvaltningsydelser til velhavende privatkunder og nogle af verdens førende institutioner. Vores selskab er vokset betydeligt i løbet af de sidste ti år, og vi søger nu motiverede kandidater med finansiel baggrund til vores team af investeringskonsulenter, som kan bidrage til at forbedre den finansielle branche i Danmark i takt med, at vi fortsætter vores vækst i Europa.

Stillingen:

I stillingen som investeringskonsulent (IC) er det din opgave at håndtere forholdet til velhavende kunder i Danmark fra vores kontor i Luxembourg. Du vil lære kundernes behov at kende, orientere dem om baggrunden for ændringer i porteføljen og forstå, at det er afgørende for din succes i denne stilling at opretholde et langvarigt samarbejde med kunderne. Du refererer til din teamleder, som vil støtte dig i din faglige udvikling.

De daglige opgaver:

 • Opbygge et langvarigt samarbejde med vores kunder for at sikre, at de altid modtager ekstraordinært god service.
 • Forvalte samarbejdet med en række velhavende kunder, som har aktiver af en værdi af ca. 100-150 mio. EUR.
 • Være mellemleddet mellem vores kunder, vores Investeringskomité, vores analyse- og handelsafdeling samt adskillige andre serviceteams.
 • Proaktivt orientere kunder om ændringer i porteføljen, de finansielle markeder, vores aktuelle markedsstrategi og investeringsfilosofi.
 • Få avanceret viden om finans- og kapitalmarkeder gennem vores kursusprogram.

Dine kvalifikationer:

 • Mere end to års erfaring med samarbejde med privatkunder inden for bank- og formueforvaltningsbranchen.
 • Solid viden om finansielle koncepter, markeder, aktuelle begivenheder og markedet.
 • Du har dansk som dit modersmål og er flydende i engelsk. Kendskab til andre europæiske sprog er et plus.
 • Du kan skabe kontakt til og formidle viden til et bredt publikum.
 • Du har en positiv personlighed og udviser empati for kunderne i gode og dårlige tider.
 • MiFID-certificering, kurser eller tilsvarende.
 • CFA-uddannelse (Chartered Financial Analyst) eller lignende uddannelse vil være et plus.

Hvorfor Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:

Den globale Fisher-organisation har gjort det til en mærkesag at sætte kunderne først. Vi tilbyder derfor enestående service og tager en skræddersyet tilgang til investering. Du kan være forvisset om, at Fisher Investments og Fisher Investments Luxembourg, Sàrl afspejler vores kunders prioriteter ved at bruge en simpel og transparent gebyrstruktur og anerkendte europæiske depotbanker.

Det er medarbejderne, der gør det muligt at opfylde Fisher-koncernens formål, og for at hjælpe vores medarbejdere med at opfylde deres langsigtede mål tilbyder vi en række personalegoder, herunder:

 • 100 % dækning af forsikringsmedlemskab eller prisen til supplerende medicinske behandlinger (herunder lægebehandlinger, tandlægebehandlinger, synsbehandlinger) til medarbejdere og deres kvalificerede pårørende*.
 • Vores leverandør af supplerende medicinske behandlinger, DKV, dækker en række helbredstilstande og giver refusionsmuligheder for behandlinger, herunder tandlægebehandlinger og tandregulerende behandlinger. Selv lægehjælp ved behov under udlandsrejser indgår.
 • 28 feriedage om året, som stiger til 30 dage efter 5 års ansættelse, og mulighed for at tilkøbe yderligere 3 dage.
 • Et supplerende pensionstillæg til medarbejdere, som udgør 4 % af din grundløn op til loftet for sociale sikringsydelser og 12 % af grundlønnen over dette loft. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl giver et yderligere pensionsbidrag op til maksimalt 50 %, der afstemmes i forhold til medarbejderens eget pensionsbidrag, (eller 600 EUR, da det aktuelle maksimum for medarbejdere er 1200 EUR pr. år, som er fastsat af regeringen).
 • Et arbejdsmiljø, der præges af samarbejde og løbende kompetenceudvikling, støtte i udviklingen og begivenheder for at takke medarbejderne.
 • Månedligt tilskud til fitness-abonnement*.

Vi er meget stolte af vores inkluderende kultur. Vi værdsætter de forskelligartede perspektiver og unikke kompetencer, du bidrager med til teamet – vi lærer alle af det. Succes hos Fisher Investments bygger på resultater, samarbejdsevner og en vilje til at udrette noget stort – så hvis du er parat til det, så er vi parate til dig! Send din ansøgning i dag for at blive en del af et miljø, hvor du kan gøre en forskel i menneskers liv ved at forbedre investeringsuniverset.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, SÀRL ER EN ARBEJDSGIVER, DER GIVER LIGE MULIGHEDER FOR ALLE MEDARBEJDERE.

*Medarbejdere er ansvarlige for al skat på naturalydelser som følge af de præmier/medlemsomkostninger, som betales af selskabet.


Are you interested in working for an outstanding global investment firm and looking to take the next step in your career in Finance? Want to become an expert in and build a career advising clients on financial markets and investments? Want to focus on forging strong client relationships and providing exceptional client service?

Fisher Investments Europe is the European subsidiary of Fisher Investments, a privately-held investment management firm that provides professional discretionary portfolio management services for high net worth private clients and some of the world's preeminent institutions. Our organisation has grown significantly over the past decade and we are looking for motivated candidates with finance backgrounds to join our team as Investment Counsellors to help us better the financial industry in Denmark as we continue our expansion in Europe.

The Opportunity:

The Investment Counsellor (IC) role is focused on managing relationships with high-net-worth clients in Denmark from our office in Luxembourg. You'll understand our clients' needs and educate them on the reasoning behind portfolio changes is crucial to your success in this role in maintaining long-lasting relationships. You will report to your Team Manager who will aid in your professional development.

The Day-To-Day:

 • Build long standing relationships with our clients, ensuring they always receive exceptional service
 • Manage a book of high-net-worth relationships with approximately €100-150 million in assets
 • Be the conduit between our clients, our Investment Policy Committee, our research and trading departments, and several service teams
 • Proactively update clients on portfolio changes, financial markets, our current market strategy and investment philosophy
 • Gain advanced finance and capital markets education through our training program

Your Qualifications:

 • 2+ years exposure to private clients within the banking /wealth management industry
 • A sound knowledge of financial concepts, markets, current events and the market
 • Native Danish and native or fluent English language skills; Proficiency in other European languages is beneficial
 • Connect with and educate a variety of audiences
 • Maintain a positive personality and empathise with clients in good times and bad
 • MiFID certification, training or the equivalent
 • CFA or similar education is beneficial

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company