Skip to main content

Norsk investeringsrådgiver (Norwegian Investment Counsellor)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

Hvis du er interessert i denne jobben, kan du legge inn en søknad med CV på engelsk.

Er du interessert i å jobbe for et fremragende globalt verdipapirforetak og er klar for neste steg i din finanskarriere? Vil du bli ekspert i samt bygge en karriere innen rådgivning av kunder om finansmarkeder og investeringer? Vil du fokusere på å skape sterke kundeforhold og yte eksepsjonell kundeservice?

Fisher Investments Luxembourg er et europeisk datterselskap av Fisher Investments, et privat kapitalforvaltningsfirma som gir profesjonelle og diskresjonære porteføljeforvaltningstjenester til formuende kunder og noen av verdens fremste institusjoner. Vår organisasjon har vokst betydelig det siste tiåret og vi ser etter motiverte kandidater med finansbakgrunn til å bli med på laget som investeringsrådgivere slik at vi kan forbedre finansnæringen i Norge etter hvert som vi fortsetter å vokse i Europa.

Muligheter:

Rollen som investeringsrådgiver (IC) handler om å forvalte forhold med formuende kunder i Norge fra vårt kontor i Luxembourg. Du forstår våre kunders behov og forklarer dem grunnen til porteføljeendringer. Dette er avgjørende for at du skal lykkes med å opprettholde langvarige forhold i denne rollen. Du rapporterer direkte til din teamleder som vil støtte deg i din faglige utvikling.

Jobbhverdagen:

 • Bygge langvarige forhold til våre kunder, og påse at de alltid får eksepsjonell service
 • Administrere en katalog med formuende kunder med omkring 100–150 millioner euro i eiendeler
 • Vær kanalen mellom våre kunder, vår Investment Policy Committee, våre avdelinger for forskning og handel, og en rekke serviceteam
 • Proaktivt oppdater kunder på porteføljeendringer, finansmarkeder, vår nåværende markedsstrategi og investeringsfilosofi
 • Få avansert utdanning innen finans og kapitalmarkeder gjennom vårt treningsprogram

Kvalifikasjoner:

 • To eller flere års eksponering mot privatkunder i banksektoren/formuesforvaltningsbransjen
 • God kunnskap om økonomiske konsepter, aktuelle hendelser og markedet
 • Språkferdigheter i norsk på nivå med morsmålsbruker og på engelsk på nivå med morsmålsbruker eller flytende, ferdigheter i andre europeiske språk er en fordel
 • Ta kontakt med og lær opp forskjellige målgrupper
 • Oppretthold en positiv personlighet og vis empati med kunder i gode og dårlige tider
 • Sertifisering, opplæring eller tilsvarende i MiFID
 • CFA-eksamen eller tilsvarende er en fordel

Hvorfor Fisher Investments Luxembourg:

Fisher globalt utmerker seg ved å sette kunden først, yte service i verdensklassen samt ha en personlig tilnærming til investering. Du kan føle deg trygg på at Fisher Investments og Fisher Investments Luxembourg stiller seg på kundens side ved å bruke en enkel og transparent gebyrstruktur samt anerkjente europeiske depotmottakere.

Det er folket som gjør formålet med Fisher mulig, og for å hjelpe våre ansatte med å nå sine langsiktige mål, tilbyr vi en rekke fordeler, blant annet:

 • 100 prosent dekning av medlemskapet eller forsikringspremiene for tilleggshelsetjenester (inkludert legebehandling, tannhelsetjenester, øyelege) for ansatte og deres kvalifiserte familiemedlemmer*
 • Vår leverandør av tilleggshelsetjenester, DKV, dekker en rekke tilstander og har refusjonsordning for behandlinger inkludert tannbehandling og kjeveortopedisk behandling. Det inkluderer også legebehandling ved behov når du reiser utenlands
 • 28 dager årlig permisjon, som øker til 30 dager etter fem års tjeneste, med mulighet til å kjøpe opptil tre ekstra dager
 • En tilleggspensjonsordning for ansatte, fire prosent av grunnlønnen opp til taket i folketrygden og 12 prosent for inntekt (grunnlønn) over taket. FIL supplerer ansattes personlige pensjonsinnskudd opp til 50 prosent (eller 600 euro gitt at nåværende tak for ansatte er 1200 euro årlig som fastsatt av myndighetene)
 • Et samarbeidende arbeidsmiljø som driver med kontinuerlig opplæring, gir utdanningsstøtte og har arrangementer hvor ansatte mottar anerkjennelse
 • Månedlig støtte til treningsavgift*

Vi er stolte av vår inkluderende kultur. Vi verdsetter de forskjellige perspektivene og unike ferdighetene du har med deg, fordi det gjør hele teamet bedre. Hvis du blir motivert av resultater, har en samarbeidende holdning og er fast bestemt på å nå langt, vil du lykkes hos Fisher Investments. Vi står klare til å ta imot deg! Legg inn din søknad i dag for å bli en del av et arbeidsmiljø hvor du utgjør en forskjell i livene til folk ved å forbedre investeringsuniverset.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG FREMMER LIKESTILLING I SIN VIRKSOMHET

*Ansatte er ansvarlige for skatteinnbetalinger i forbindelse med premier/medlemskap betalt av selskapet


Are you interested in working for an outstanding global investment firm and looking to take the next step in your career in Finance? Want to become an expert in and build a career advising clients on financial markets and investments? Want to focus on forging strong client relationships and providing exceptional client service?

Fisher Investments Luxembourg is a European subsidiary of Fisher Investments, a privately-held investment management firm that provides professional discretionary portfolio management services for high net worth private clients and some of the world's preeminent institutions. Our organisation has grown significantly over the past decade and we are looking for motivated candidates with finance backgrounds to join our team as Investment Counsellors to help us better the financial industry in Norway as we continue our expansion in Europe.

The Opportunity:

The Investment Counsellor (IC) role is focused on managing relationships with high-net-worth clients in Norway from our office in Luxembourg. You'll understand our clients' needs and educate them on why the reasoning behind portfolio changes is crucial to your success in this role in maintaining long-lasting relationships. You will report to your Team Manager who will aid in your professional development.

The Day-to-Day:

 • Build long standing relationships with our clients, ensuring they always receive exceptional service
 • Manage a book of high-net-worth relationships with approximately €100-150 million in assets
 • Be the conduit between our clients, our Investment Policy Committee, our research and trading departments, and several service teams
 • Proactively update clients on portfolio changes, financial markets, our current market strategy and investment philosophy
 • Gain advanced finance and capital markets education through our training program

Qualifications:

 • 2+ years exposure to private clients within the banking /wealth management industry
 • A sound knowledge of financial concepts, markets, current events and the market
 • Native Norwegian and native or fluent English language skills; Proficiency in other European languages is beneficial
 • Connect with and educate a variety of audiences
 • Maintain a positive personality and empathise with clients in good times and bad
 • MiFID certification, training or the equivalent
 • CFA or similar education is beneficial

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company