Skip to main content

Svensk investeringsrådgivare (Swedish Investment Counsellor)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

Om du vill söka den här tjänsten, vänligen ansök med ett CV på engelska.

Vill du arbeta hos en global investeringsfirma och att ta nästa steg i din finanskarriär? Vill du bli expert på och göra karriär inom finansmarknads- och investeringsrådgivning till privatkunder? Och samtidigt bygga starka kundrelationer och ge enastående kundservice?

Fisher Investments Luxembourg är ett europeiskt dotterbolag till Fisher Investments, en privatägd kapitalförvaltningsfirma som tillhandahåller professionella, diskretionära portföljförvaltningstjänster åt förmögna privatkunder och några av världens främsta institutioner. Vår organisation har växt rejält det senaste årtiondet och vi söker motiverade kandidater med finansbakgrund till vårt team med investeringsrådgivare. Vi vill att du hjälper oss att bygga en bättre finansbransch i Sverige när vi fortsätter expandera i Europa.

Dina möjligheter:

I rollen som investeringsrådgivare på vårt kontor i Luxemburg fokuserar du på att hantera relationerna med förmögna kunder i Sverige. Din förståelse för kundernas behov och förmåga att förklara skälen till förändringar i portföljen är avgörande för hur du lyckas med att bygga upp långvariga kundrelationer. Teamchefen är din närmaste chef och hjälper dig med din kompetensutveckling.

Arbetsdagen:

 • bygg långvariga relationer med våra kunder och se till att de alltid får enastående service
 • hantera en uppsättning förmögna kunder med sammanlagt runt 1–1,5 miljarder kronor i förvaltade tillgångar
 • var länken mellan kunderna och vår investeringskommitté, analys- och handelsavdelningarna och flera serviceteam
 • uppdatera kunderna proaktivt om förändringar i portföljen, finansmarknaderna, vår aktuella marknadsstrategi och vår investeringsfilosofi
 • få en avancerad finans- och kapitalmarknadsutbildning genom vårt fortbildningsprogram

Dina kvalifikationer:

 • minst 2 års erfarenhet av kundkontakt med privatkunder inom bank/kapitalförvaltning
 • robusta kunskaper om finansiella begrepp, aktuella händelser och marknaden
 • svenska på modersmålsnivå och engelska på modersmålsnivå eller flytande (kunskaper i andra europeiska språk är ett plus)
 • god förmåga att kommunicera med och utbilda en bred publik
 • förmågan att bibehålla en positiv personlighet och att sätta dig in i kundernas situation under både goda och dåliga tider
 • CFA eller motsvarande är ett plus
 • MiFID-certifiering, -fortbildning eller motsvarande

Varför Fisher Investments Luxembourg?

Den globala Fisher-organisationen särskiljer sig genom att sätta kunderna först och att ge oöverträffad service med en personligt anpassad investeringsmetod. Du kan vara förvissad om att Fisher Investments och Fisher Investments Luxembourg ligger i linje med kundernas prioriteringar med hjälp av en enkel och transparent avgiftsstruktur och erkända europeiska förvaringsinstitut.

Det är medarbetarna som gör Fishers mål möjliga, och vi erbjuder en rad förmåner för att hjälpa våra medarbetare att nå sina långsiktiga mål. Här är några exempel:

 • 100 % täckning av medlems- eller premiekostnaderna för kompletterande vård (inklusive läkarvård, tandvård, synvård) för anställda och deras kvalificerade familjemedlemmar*
 • Vår leverantör av kompletterande vård, DKV, täcker en rad hälsotillstånd och ersättningsalternativ för behandlingar, inklusive tandvård och tandreglering. Även läkarvård vid behov under utlandsresor ingår.
 • 28 dagars semester om året, som ökar till 30 dagar efter fem års anställning, och möjlighet att köpa upp till tre extra semesterdagar
 • en kompletterande pension för anställda, 4 % av grundlönen upp till taket i socialförsäkringen och 12 % av grundlönen över taket i socialförsäkringen. Fisher Investments Luxembourg matchar de anställdas egna inbetalningar upp till 50 % (eller 600 euro, givet statens maxtak på 1 200 euro per år och medarbetare).
 • en arbetsmiljö som präglas av samarbete, med löpande kompetensutveckling, fortbildningsstöd och evenemang för att tacka medarbetarna.
 • månatlig gymsubvention*

Vi är stolta över vår inkluderande kultur. Vi värdesätter de perspektiv och unika färdigheter som du bidrar med till teamet – vi blir alla bättre av det. Framgång hos Fisher Investments bygger på resultat, samarbetsförmåga och en vilja att åstadkomma stordåd – så om du är redo för det är vi redo för dig! Ansök i dag och bli en del av ett lag där du gör skillnad i människors liv genom att bygga en bättre investeringsvärld.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG TILLÄMPAR LIKA MÖJLIGHETER VID ANSTÄLLNING

*Anställda ansvarar för all skatt för naturaförmån som uppstår på grund av premier/medlemskostnader som företaget betalar


Are you interested in working for an outstanding global investment firm and looking to take the next step in your career in Finance? Want to become an expert in and build a career advising clients on financial markets and investments? Want to focus on forging strong client relationships and providing exceptional client service?

Fisher Investments Luxembourg is a European subsidiary of Fisher Investments, a privately-held investment management firm that provides professional discretionary portfolio management services for high net worth private clients and some of the world's preeminent institutions. Our organisation has grown significantly over the past decade and we are looking for motivated candidates with finance backgrounds to join our team as Investment Counsellors to help us better the financial industry in Sweden as we continue our expansion in Europe.

The Opportunity:

The Investment Counsellor (IC) role is focused on managing relationships with high-net-worth clients in Sweden from our office in Luxembourg. Your understand our clients' needs and educate them on the reasoning behind portfolio changes is crucial to your success in this role in maintaining long-lasting relationships. You will report to your Team Manager who will aid in your professional development.

The Day-to-Day:

 • Build long standing relationships with our clients, ensuring they always receive exceptional service
 • Manage a book of high-net-worth relationships with approximately €100-150 million in assets
 • Be the conduit between our clients, our Investment Policy Committee, our research and trading departments, and several service teams
 • Proactively update clients on portfolio changes, financial markets, our current market strategy and investment philosophy
 • Gain advanced finance and capital markets education through our training program

Qualifications:

 • 2+ years exposure to private clients within the banking /wealth management industry
 • A sound knowledge of financial concepts, markets, current events and the market
 • Native Swedish and native or fluent English language skills (Proficiency in other European languages is beneficial)
 • Connect with and educate a variety of audiences
 • Maintain a positive personality and empathise with clients in good times and bad
 • MiFID certification, training or the equivalent
 • CFA or similar education is beneficial

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company