Skip to main content

Svensk säljare (Swedish Sales Executive)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

Om du vill söka den här tjänsten, vänligen ansök med ett CV på engelska.

Börja hos Fisher Investments Luxembourg som en av våra första Account Executives för Sverige. Spela en avgörande roll i säljprocessen som länken mellan potentiella privatkunder i Sverige och vårt företag – och hjälp både potentiella kunder till en bättre finansiell framtid och vårt företag att växa. Som Account Executive för Sverige kontaktar du förmögna privatpersoner som har visat intresse för Fisher Investments Luxembourg. Med hjälp av olika säljtekniker tar du reda på deras investeringsmål och upplyser dem om vår strategi. Målet är att boka in ett möte med en av våra fältsäljare.

Möjligheten:

Genom praktisk träning och mentorshandledning utvecklas du i raketfart. Med stöd från motiverade kollegor utvecklar du din säljförmåga, bygger relationer inom företaget och stakar ut din unika karriärbana. Rollen som Account Executive för Sverige är både givande och engagerande.

Du får ett utmärkt ersättningspaket, med generös provisionsstruktur utan tak. Din närmaste chef är Group Vice President för International Sales Support and Development.

Arbetsdagen:

 • Få en förståelse för kapitalförvaltning i Sverige: Hur investerar folk sina pengar? Vad investerar de i?
 • Vässa din säljförmåga, finslipa din pitch och hjälp oss att göra kundämnen till förvaltat kapital.
 • Prata med förmögna investerare för att förstå deras finansiella situation och föreslå nästa relevanta steg.
 • Bygg upp en förståelse för Fisher Investments’ marknadsfilosofi, med stöd från internutbildning om allt från kapitalmarknader till säljteknik så du lär dig säljandets konst.

Dina kvalifikationer:

 • flytande svenska och engelska
 • universitetsexamen eller motsvarande kombination av utbildning och erfarenhet
 • säljerfarenhet och ett brinnande intresse för att göra säljkarriär
 • tar dig an utmaningar utan omvägar lär dig av motgångar och jobbar på att förbättra dig
 • intresserad av att arbeta i en energisk miljö präglad av samarbete tillsammans med motiverade proffs

erfarenhet inom finans är ett plus, men inte nödvändig, eftersom vi ger dig full utbildning.

Varför Fisher Investments Luxembourg?

Den globala Fisher-organisationen särskiljer sig genom att sätta kunderna först och att ge oöverträffad service med en personligt anpassad investeringsmetod. Du kan vara förvissad om att Fisher Investments och Fisher Investments Luxembourg ligger i linje med kundernas prioriteringar med hjälp av en enkel och transparent avgiftsstruktur och erkända europeiska förvaringsinstitut.

Det är medarbetarna som gör Fishers mål möjliga, och vi erbjuder en rad förmåner för att hjälpa våra medarbetare att nå sina långsiktiga mål. Här är några exempel:

 • 100 % täckning av medlems- eller premiekostnaderna för kompletterande vård (inklusive läkarvård, tandvård, synvård) för anställda och deras kvalificerade familjemedlemmar*
 • Vår leverantör av kompletterande vård, DKV, täcker en rad hälsotillstånd och ersättningsalternativ för behandlingar, inklusive tandvård och tandreglering. Även läkarvård vid behov under utlandsresor ingår.
 • 28 dagars semester om året, som ökar till 30 dagar efter fem års anställning, och möjlighet att köpa upp till tre extra semesterdagar
 • en kompletterande pension för anställda, 4 % av grundlönen upp till taket i socialförsäkringen och 12 % av grundlönen över taket i socialförsäkringen. Fisher Investments Luxembourg matchar de anställdas egna inbetalningar upp till 50 % (eller 600 euro, givet statens maxtak på 1 200 euro per år och medarbetare).
 • en arbetsmiljö som präglas av samarbete, med löpande kompetensutveckling, fortbildningsstöd och evenemang för att tacka medarbetarna.
 • månatlig gymsubvention*

Vi är stolta över vår inkluderande kultur. Vi värdesätter de perspektiv och unika färdigheter som du bidrar med till teamet – vi blir alla bättre av det. Framgång hos Fisher Investments bygger på resultat, samarbetsförmåga och en vilja att åstadkomma stordåd – så om du är redo för det är vi redo för dig! Ansök i dag och bli en del av ett lag där du gör skillnad i människors liv genom att bygga en bättre investeringsvärld.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG TILLÄMPAR LIKA MÖJLIGHETER VID ANSTÄLLNING

*Anställda ansvarar för all skatt för naturaförmån som uppstår på grund av premier/medlemskostnader som företaget betalar


Join Fisher Investments Luxembourg (FIL) as one of the first Account Executives (AEs) for Sweden. You will be a crucial part of the sales process as the liaison between potential Swedish private clients and our firm - helping both the prospect's financial future and our overall growth. As a Swedish Account Executive, you engage with high-net-worth individuals who have expressed interest in Fisher Investments Luxembourg. Using sales techniques, you'll determine their investment goals and educate them on our strategy with the goal of setting an appointment with our outside sales team.

The Opportunity:

Through hands-on training and mentorship, your personal development is exponential. Surrounded by motivated professionals, you will grow your sales skills, build relationships within the firm and create your unique career path. The Swedish Account Executive position is both a rewarding and engaging role.

You will have a great compensation package with a generous uncapped commission structure. You will report to the Group Vice President of International Sales Support and Development.

The Day-to-Day:

 • Gain an understanding of wealth management in Sweden: How do people invest their money? What do they invest it in?
 • Sharpen your sales skills as you improve your pitch and help us turn leads into assets under management
 • Speak to High net worth investors to understand their financial position and suggest relevant next steps
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales techniques, you will learn the art of becoming a sales professional

Your Qualifications:

 • Speak Swedish and English fluently
 • University graduate or equivalent combination of education and experience
 • Experience selling and passionate about a career in sales
 • You meet challenges head-on. You learn from your setbacks and work towards improvement
 • Eager to work in an energetic, collaborative environment with motivated professionals

Experience in finance is helpful but not necessary as full training is provided.

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company