Skip to main content

Norsk regional salgssjef (Norwegian Tied Agent)

Fisher Investments Luxembourg Remote (Norway)
Apply Now

Hvis du er interessert i denne jobben, kan du legge inn en søknad med CV på engelsk.

Muligheter:

Som regional salgssjef hos Fisher Investments ringer du formuende potensielle kunder vi gir deg, og avtaler møter ansikt-til-ansikt. Du møter potensielle kunder med mål om å samle inn nye kunder og eiendeler for firmaet vårt. Denne stillingen har høy grad av kremmerånd og medfører mange telefonsamtaler (ikke uten forhåndsavtale) og direkte rådgivning for å avslutte salg. Du blir støttet av dedikerte porteføljeforvaltnings- og kundeservicegrupper som administrerer overføringen og bevaringen av kundeforhold.

Jobbhverdagen:

 • Jobb hjemmefra som en selvstendig næringsdrivende (regional salgssjef) og ha fullt fokus på anskaffelse (ingen administrasjon eller kundepleie)
 • Selg til formuende enkeltpersoner
 • Fokuser på å anskaffe nye privatkunder med likvide eiendeler på mer enn 3 millioner kroner
 • Få støtte fra våre team og ha en kontinuerlig rekke med kundeemner generert av Fisher og markedsføringsmateriell
 • Dyrk en forståelse av Fisher Investments’ markedsfilosofi, støttet av økter som spenner fra kapitalmarkeder til salgstrening
 • Rapporter direkte til administrerende direktør

Dine kvalifikasjoner:

 • Jevn og tallfestet individuell suksess med salg mot markedsinvestorer
 • 5 eller flere år med vellykkede salg mot formuende enkeltpersoner
 • Tallfestet merittliste over anskaffelser av nye investorer

Toppselgernes egenskaper:

 • Motivert holdning til å sette seg og nå mål: «penger er en målestokk for suksess»
 • Kalkulert risikotaker som forstår at man ikke kan lykkes hver gang
 • Optimistisk fremtidsperspektiv; ser på nedturer som muligheter til å bli bedre og finne løsninger
 • Høyt aktivitetsnivå og utholdende gjennom motgang
 • Evne til å oppnå kontakt med mange forskjellige målgrupper ved bruk av dynamiske og mellommenneskelige ferdigheter
 • Svært etisk og profesjonell

Hvorfor Fisher Investments Luxembourg:

Fisher globalt utmerker seg ved å sette kunden først, yte service i verdensklassen samt ha en personlig tilnærming til investering. Du kan føle deg trygg på at Fisher Investments og Fisher Investments Luxembourg stiller seg på kundens side ved å bruke en enkel og transparent gebyrstruktur samt anerkjente europeiske depotmottakere. Vi er stolte over å tilby:

 • En svært lukrativ kompensasjonsstruktur med ubegrenset inntjeningspotensial
 • Førsteklasses service med 99 prosent kundebevaringsgrad
 • Transparent gebyrstruktur som sidestiller firmaets interesser med kundenes prioriteringer
 • Delte ansvarsområder som gjør at du kan vie 100 prosent av din tid til salg
 • Mulighet for heltidsarbeid fra hjemmekontor

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG FREMMER LIKESTILLING I SIN VIRKSOMHET


The Opportunity:

As a Regional Sales Manager with Fisher Investments, you will call high-net-worth leads we provide, qualifying and scheduling face-to-face appointments. You will meet with prospective clients with the goal of gathering new clients and assets for our firm. This position is highly entrepreneurial and involves extensive calling (although no cold-calling) and direct consultative selling to close business. You will be supported by dedicated portfolio management and client service groups who manage the transition and retention of client relationships.

The Day-to-Day:

 • Work from your home as an independent contractor (tied agent) and focus totally on acquisition (no administrative or after-sale activities)
 • Sell to high net worth individuals
 • Focus on bringing on new private clients with liquid assets of more than 3,000,000 NOK
 • Receive support from our teams and have a constant flow of leads generated by Fisher and marketing materials
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales training
 • Report directly to the Managing Director

Your Qualifications:

 • Consistent and quantifiable individual sales success with stock market investors
 • 5+ years of success selling to high net worth individuals
 • Quantifiable track record in closing new investor business

Traits of top salespeople:

 • Motivated mindset to set and reach goals: "money is a measure of success"
 • Calculated risk-taker; willing to win-some, lose some
 • Optimistic outlook; see failures as opportunities to improve and find solutions
 • High activity orientation and persistent through setbacks
 • Ability to connect with a wide array of audiences through dynamic interpersonal skills
 • Highly ethical and professional

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians. We pride ourselves on our:

 • Highly lucrative compensation structure with uncapped earning potential
 • First class service with a 99% client retention rate
 • Transparent fee structure that aligns firm interests with client priorities
 • Separation of job responsibilities so you can dedicate 100% of your time to sales
 • Full-time work from home opportunity

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

#LI-Remote

Apply Now
Top