Skip to main content

Anknutet ombud i Sverige (Swedish Tied Agent)

Fisher Investments Luxembourg Remote (Sweden)
Apply Now

Anknutet ombud i Sverige (Swedish Tied Agent)

Fisher Investments Luxembourg

Om du vill söka den här tjänsten ber vi dig att ansöka med ett CV på engelska.

Som Regional Sales Manager hos Fisher Investments ringer du upp förmögna kundämnen som vi tillhandahåller, kontrollerar om de är kvalificerade, och bokar in möten öga mot öga. Du träffas med kundämnen i syfte att värva nya kunder och förvaltat kapital till vår firma. Den här tjänsten kräver driftighet, omfattande uppringning och direkt, konsultativt sälj. (Obs! Ingen ”cold calling”.) Du får stöd av team som är specialiserade på portföljförvaltning och kundservice, och som sköter mottagningen och den löpande kundservicen.

Arbetsdagen:

 • Jobba hemifrån som oberoende konsult (anknutet ombud) och fokusera helt och hållet på kundrekrytering. (Ingen administration eller kundservice.)
 • Värva nya privatkunder med investeringsbara tillgångar på minst 3 250 000 kr.
 • Få stöd från våra team och ett konstant flöde av kundämnen som genererats av Fisher och marknadsföringsmaterial.
 • Bygg upp en förståelse för Fisher Investments marknadsfilosofi, med hjälp av internutbildningar om allt från kapitalmarknader till säljteknik.
 • Rapportera direkt till vd.

Dina kvalifikationer:

 • Konsekventa och kvantifierbara individuella säljframgångar mot börsinvesterare.
 • Minst 5 års erfarenhet av framgångsrik försäljning mot förmögna privatpersoner.
 • Kvantifierbar erfarenhet av att genomdriva nya affärer med investerare.

Egenskaper hos framgångsrika säljare:

 • Motiverade till att sätta upp och nå mål – ”pengar är ett mått på framgång”.
 • Tar avvägda risker – beredda på att vinna vissa och förlora andra.
 • Optimister – ser misslyckanden som möjligheter till att bli bättre och hitta lösningar.
 • Energiska, framhärdar under motgångar.
 • Skickliga på att kommunicera med många olika målgrupper.
 • Professionella med hög etik.

Varför Fisher Investments Luxembourg?

Fisher-organisationen har lång erfarenhet av att förvalta globala investeringar och skräddarsy portföljer för att hjälpa våra kunder nå sina långsiktiga mål. Vi är stolta över vår:

 • mycket lukrativa ersättningsstruktur utan övre tak
 • förstklassiga service med 99 % kundretention
 • transparenta avgiftsstruktur som lägger firmans intressen i linje med kundernas
 • separering av arbetsuppgifter, så du kan lägga 100 % av din tid på att sälja
 • möjlighet att jobba hemifrån på heltid

Kundernas tillgångar förvaras hos erkända europeiska förvaringsinstitut och förvaltas av Fisher Investments i USA.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG TILLÄMPAR LIKA MÖJLIGHETER VID ANSTÄLLNING


As a Regional Sales Manager with Fisher Investments, you will call high-net-worth leads we provide, qualifying and scheduling face-to-face appointments. You will meet with prospective clients with the goal of gathering new clients and assets for our firm. This position is highly entrepreneurial and involves extensive calling (although no cold-calling) and direct consultative selling. You will be supported by dedicated portfolio management and client service groups who manage the transition and retention of client relationships.

The Day-to-Day:

 • Work from your home as an independent contractor (tied agent) and focus totally on acquisition (no administrative or after-sale activities)
 • Focus on bringing on new private clients with liquid assets of more than 3,250,000 SEK
 • Receive support from our teams and have a constant flow of leads generated by Fisher and marketing materials
 • Cultivate an understanding of Fisher Investments market philosophy, supported by sessions ranging from Capital Markets to sales training
 • Report directly to the Managing Director

Your Qualifications:

 • Consistent and quantifiable individual sales success with stock market investors
 • 5+ years of success selling to high net worth individuals
 • Quantifiable track record in closing new investor business

Traits of top salespeople:

 • Motivated mindset to set and reach goals: "money is a measure of success"
 • Calculated risk-taker; willing to win-some, lose some
 • Optimistic outlook; see failures as opportunities to improve and find solutions
 • High activity orientation and persistent through setbacks
 • Ability to connect with a wide array of audiences through dynamic interpersonal skills
 • Highly ethical and professional

Why Fisher Investments Luxembourg:

The Fisher organization has a long history of managing global investments and tailoring portfolio management to help our clients reach their long-term goals. We pride ourselves on our:

 • Highly lucrative compensation structure with uncapped earning potential
 • First class service with a 99% client retention rate
 • Transparent fee structure that aligns firm interests with client priorities
 • Separation of job responsibilities so you can dedicate 100% of your time to sales
 • Full-time work from home opportunity

Client assets are held at recognized European custodians and managed by Fisher Investments in the United States.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

#LI-Remote

Apply Now
Top